Dimecres, maig 22, 2024

Avís Legal

D’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que aquest lloc web és propietat de Notícies Reus amb adreça a https://noticiesreus.com/.

Dades de l’empresa:
Notícies Reus
Nom Empresa: WABISABI ECOMMERCE & MARKETING LLC
Adreça: New York, USA
Correu electrònic: info@noticiesreus.com.

Aquest lloc web té com a objectiu facilitar als usuaris informació sobre les notícies més rellevants de la ciutat de Reus i de la seva comarca.

Protecció de dades personals
Notícies Reus garanteix la protecció de les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris, complint amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, concretament, el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Propietat intel·lectual i industrial
Notícies Reus és titular o té llicència sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial del contingut del lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, dissenys gràfics, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe distintiu susceptible de protecció.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altre acte d’explotació total o parcial dels elements esmentats en l’apartat anterior, sense l’autorització expressa de Notícies Reus.

Llei aplicable i jurisdicció
Les relacions entre Notícies Reus i els usuaris del lloc web es regiran per la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir, les parts acorden sotmetre’s als jutjats i tribunals de la ciutat de Reus, renunciant a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

Si us plau, si teniu qualsevol dubte o consulta, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@noticiesreus.com.